A u t o m o b i l k l u b  G o r l i  c k i

    D e k l a r a c j a  C z ł o n k o w s k a

 

 

 

Wypełnij wszystkie pola
Imię:                                 

Nazwisko:                         

Data urodzenia:                

Miejsce urodzenia:           

Imię Matki:                        

Imię Ojca:                         

Kod Pocztowy:                  

Miejscowość:                    

Ulica:                                

Telefon kontaktowy:          


Pesel:                               

Wykształcenie/zawód:       

Uzasadnienie wstąpienia: 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych


1. Administratorem danych osobowych jest Automobilklub Gorlicki z siedzibą w Gorlicach 38-300 ul.Sportowa 9

 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu

 
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- prowadzenia ewidencji członków Automobilklubu Gorlickiego
- wydania karty członkowskiej „Show Your Card” PZM
- wydawania ewentualnych zgód celem wystawienia licencji, zmiany klubu, itp.
- podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej
 

4 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. twoja zgoda, którą masz prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest usunięcie z listy członków Automobilklubu Gorlickiego

 
5. Odbiorcą danych osobowych będą np.:
- Polski Związek Motorowy (PZM),
- Międzynarodowe Federacje Sportowe,
- Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania zgody na udział w zawodach

- Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz inne Ministerstwa, np. w przypadku zgłoszenia Twojej osoby do kadry narodowej lub w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody lub odznaczenia

- firmy drukujące blankiety licencji sportowych, sędziowskich, itp.
- firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe
- firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się dane osobowe

- firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy Tobą, a Automobilklub Gorlickim

 

6. Automobilklub Gorlicki nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie dotyczy to przypadku, gdy złożysz pisemny wniosek o wydanie dla zgody na udział w zawodach odbywających się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

 
7. Automobilklub Gorlicki będzie przechowywać dane osobowe – bezterminowo
 
8. Przysługuje Ci prawo:

- żądania od Automobilklubu Gorlickiego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu

- żądania od Automobilklubu Gorlickiego usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; Automobilklubu Gorlickiego poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane

- otrzymania od Automobilklubu Gorlickiego podanych przeze Ciebie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
na przetwarzanie danych osobowych przez Automobilklubu Gorlickiego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

 

9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do sekretariatu Automobilklubu Gorlickiego na adres e-mail biuro@amk-gorlicki.pl

 

10. Wyraższ zgodę na informowanie Cię, na wskazany w deklaracji członkowskiej, adres do korespondencji, adres mailowy i telefon o sprawach Stowarzyszenia

 
11. Wypełniona deklaracja członkowska nie podlega zwrotowi.
 

Zaznacz to pole jeżeli przyjmujesz do wiadomości oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Automobilklub Gorlicki 38-300 Gorlice ul.Sportowa 9, twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO na zasadach opisanych powyżej.

 

Jeśli dokonałeś już wpłaty to załącz skan dokumentu potwierdzającego wpłatę (pliki jpg,png,tif,jpeg,pdf,bmp maksymalny rozmiar 2MB). Pozwoli szybciej załatwić nam wszelkie formalności.